Skip to main content

HTML

HyperText Markup Language neboli HTML je programovací jazyk určený k zobrazení ve webovém prohlížeči. Může být doplněn technologiemi jako jsou kaskádové styly (CSS) a skriptovací jazyky, například JavaScript.

Webové prohlížeče přijímají dokumenty HTML z webového serveru nebo z místního úložiště a vykreslují je do podoby multimediálních webových stránek. Jazyk popisuje strukturu webové stránky a původně obsahoval i pokyny pro vzhled dokumentu.

HTML prvky jsou stavebními kameny stránek. Pomocí konstrukcí HTML lze do vykreslené stránky vkládat obrázky a další objekty, například interaktivní formuláře. HTML poskytuje prostředky pro vytváření strukturovaných dokumentů tím, že označuje strukturální sémantiku textu, jako jsou nadpisy, odstavce, seznamy, odkazy, citace a další položky. Prvky jsou vymezeny značkami, které se zapisují pomocí hranatých závorek. Značky jako img a input přímo zavádějí obsah do stránky. Jiné značky, například p, obklopují text dokumentu a poskytují informace o něm a mohou obsahovat další značky jako dílčí prvky. Prohlížeče nezobrazují značky HTML, ale používají je k interpretaci obsahu stránky.

Do jazyka lze vkládat programy napsané ve skriptovacích jazycích, jako je například JavaScript, které ovlivňují chování a obsah webových stránek. Zahrnutí CSS definuje vzhled a rozvržení obsahu. Organizace World Wide Web Consortium (W3C), dřívější správce standardů a současný správce standardů CSS, od roku 1997 podporuje používání CSS namísto explicitního prezentačního jazyka.